::  กิจกรรมสภานักเรียน  
 

 

  กิจกรรม รู้จักตัวเอง
กิจกรรม พอเพียง  เพื่อเพียงพอ
กิจกรรมสร้างอนาคตสดใสด้วยทุนการศึกษา
100 ร้อยความดีถวายในหลวง
กิจกรรมสร้างจิตสำนึกลดพลังงาน
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ วิถีไทย
กิจกรรมสภานักเรียน
กิจกรรมชมรมส่งเสริมอาชีพ
กิจกรรมบุคลากรพอเพียง
กิจกรรมเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง
 
 


มีวัตถุประสงค เพื่อให้นักเรียนตระหนักและมีจิตสำนึกในความเป็นไทย  มีความรู้ความเข้าใจ  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตาม  
ฝึกลักษณะนิสัยของการอยู่ร่วมกันในสังคม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง   โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
1   กำหนดให้มีธรรมนูญสภานักเรียน  โดยการดำเนินการของคณะครูและผู้แทนนักเรียน 
2   ดำเนินการตามธรรมนูญสภานักเรียนในการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน ตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มสมาชิกนักเรียน การหาเสียง การดำเนินการเลือกตั้ง
3  จัดให้มีการประชุมสภานักเรียน เพื่อฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม   รู้จักประชาธิปไตยด้วยการปฏิบัติจริง ในการแสดงออกปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง  
ร่วมแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ


Copyright 2011 Watsuthat School All Rights Reserved
จัดทำโดยโรงเรียนวัดสุทัศน์ เขตพระนคร Email : porpeang@watsuthatschool.com โทร. 02-2214331 FAX. 02-2214331

โครงงานคุณธรรม